Zorg en zorginstellingen

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,7 miljoen 65-plussers zijn (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS). Door het CBS wordt het inwonertal in 2040 geschat op circa 17,8 miljoen. Dit houdt in, dat ruim een kwart van de Nederlandse bevolking in dat jaar 65 jaar of ouder is.

Begin 2017 telde Nederland 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De overheid wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren, bijvoorbeeld door beter toezicht te houden op zorginstellingen en de bouw van goed toegankelijke woningen te stimuleren (zie ons handvest ‘Wonen’). Hierin wordt ook het idee geopperd om leegstaande vakantieparken om te vormen tot (zorg)woning voor ouderen. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Verzorgingsinstellingen zijn voor aanname van hun cliënten afhankelijk van zorgkantoren.

Vooruitlopend op de bezuinigingen in de ouderenzorg, houden de zorgkantoren voorlopig de hand op de knip. Hoewel er veel kamers leeg staan, krijgen verzorgingsinstellingen toch niet de middelen om nieuwe aanvragen te honoreren. Hierdoor worden de wachtlijsten langer. Daarbij komt nog, dat verzorgingsinstellingen veel personeel ontslaan met het oog op krimpen van het budget. Ouderen dienen langer thuis te blijven wonen, alleen de ouderen met de juiste indicatie mogen in een zorginstelling worden opgenomen. Omdat de zorginstellingen vanwege de nieuwe wet- en regelgeving een gering aantal ouderen met een bepaalde indicatie mogen huisvesten, kampen ze met leegstand.

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt welke zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. De indicatiestelling wordt gehanteerd in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het CIZ heeft voor zorg met verblijf een indeling gemaakt in tien zogenaamde zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat hoeveel hulp of zorg iemand kan krijgen. Hoe hoger het cijfer, hoe meer zorgbehoeften. Zie hiervoor de website van CIZ.

Veel verzorgingscentra zijn opgeheven, staan leeg of zijn sterk aan vernieuwing of vervanging toe. Gerinovum gaat zich inzetten voor vernieuwing van de gebouwen en zal zorgen dat er meer faciliteiten aanwezig komen. Het idee is een landelijke organisatie op te starten, waardoor een eenduidig concept wordt gehanteerd. Hierdoor ontstaat een duidelijk kenmerk, waardoor de kosten kunnen worden gereduceerd. Het personeel is uitwisselbaar. Ook de bewoners kunnen voor korte periode gebruikmaken van een ander centrum, bv bij familiebezoek, vakantie, etc.