Ouderenzorg

Er dient meer aandacht te worden besteed aan eenzame ouderen. De ouderen moeten informatie toegereikt krijgen hoe zij in contact kunnen komen in hun regio met vrijwilligers/ een netwerk/ mentale ondersteuning/ eventuele andere ouderen in dezelfde situatie.
In een woonvorm zoals omschreven in ons handvest ‘Wonen’ (in ontwikkeling), kunnen ouderen elkaar helpen. Dit creëert een kernteam van ouderen, die ondersteunen en geeft saamhorigheid, verantwoordelijkheid voor de medemens en voorkomt eenzame ouderen. Dit zal ook wederom tot een kostenbesparing leiden. In iedere wijk een buurtcentrum waar mensen contact met elkaar hebben en hun maaltijd kunnen gebruiken.

De Healthy Community Foundation heeft hiervoor zes aandachtspunten opgeteld:

 1. Zorg op menselijke maat
  De verzorging moet zonder ‘stopwatch’ de oudere kunnen ondersteunen. Het komt de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënt/cliënt ten goede. De rol van SOG (specialist ouderen geneeskunde) zou groter moeten zijn, zowel thuis als in het verpleeghuis, vanwege de hoge complexe zorgvraag. Minder hiërarchie in verpleeghuis en betere dialoog met directeur en bestuur. Meer ruimte voor professionals.
 2. De zorg moet persoonsafhankelijk worden, thuis dan wel in een zorgsetting, afhankelijk van de zorgvraag
  Natuurlijk is zorg in eigen woning voor veel ouderen fijn. Maar er kan ook gekozen worden voor een zorgcomplex waar beide partners samen in één woning kunnen wonen, maar gerichte zorg kunnen ontvangen. Deze complexen worden ontwikkeld in ons handvest ‘Wonen’.
 3. Er moet voldoende aandacht zijn voor individuele begeleiding
  Dit om (toenemende) lichamelijke of geestelijke klachten op tijd te herkennen voor de betrokkene(n). De huisarts is eerste verantwoordelijke en zal professionele zorg inschakelen wanneer nodig. Zo blijft de zorg dichtbij de patiënt/cliënt.
 4. Medicatiebewaking
  Een belangrijk middel voor het op een nóg hoger plan brengen van de farmaceutische zorg aan met name ouderen en chronische patiënten is de medicatiebewaking. Veel te vaak krijgen patiënten nog medicatie, die allang niet meer van toepassing is. Een betere bewaking zal kostenbesparend werken en ook gezonder zijn voor de patiënt.
 5. Echtparen niet scheiden
  Ondanks het verschil in zorg- of hulpvraag is het belangrijk om echtparen bij elkaar te houden. Dit komt ten goede aan het welzijn van het echtpaar. Mensen scheiden na zoveel jaar huwelijk is onmenselijk. Er zullen dus wooncomplexen moeten worden gebouwd, die dit kunnen faciliteren. In ons handvest ‘Wonen’ staat hoe dit gerealiseerd kan worden. Dit stimuleert ook het stabiel blijven van het ziekteproces, de vereenzaming en de mate van stress bij het echtpaar. Kortom samen blijven is top prioriteit en met de juiste zorg realiseerbaar.
 6. Heropzetten Zorgcentra
  Enkele jaren terug zijn zorgcentra voor ouderen opgeheven. Dit is een grote fout geweest; er werd alleen naar de financiën gekeken. Deze moeten weer heropgezet worden, maar in een modernere vorm. Er zijn vele ouderen die nog thuis wonen, waarvan één of beiden voor het functioneren hulp behoeven. Ook ’s-nachts zouden zij hulp nodig hebben. Dat is niet te doen. Deze mensen zouden veel liever naar een zorgcentrum gaan, waar alle faciliteiten voorhanden zijn en waar zij met leeftijdgenoten hun dagen kunnen doorbrengen. Een kleine enquête op social media gaf aan, dat ruim 90% van de ondervraagden voor het (her)invoeren van zorgcentra waren. HCF zet zich volledig in om dit te realiseren, waarbij ouderen niet worden gescheiden, ongeacht de zorgzwaarte. Ook zullen deze voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn en onderscheid in kosten.